mostafa-meraji-cUxF-FcFwL4-unsplash

Outlook 2021!

vrijdag 8 januari 2021

Door: Leendert-Jan Visser

Aan de vooravond van een nieuw beleggingsjaar is het gebruikelijk dat banken en beleggingsinstellingen hun licht laten schijnen over hetgeen zij verwachten voor het komende jaar met betrekking tot de ontwikkelingen op de financiële markten. Dit jaar is dat niet anders. Vele rapporten, analyses en jaarvisies werden de afgelopen weken door ons ontvangen en gelezen.

Wat wel anders is dan andere jaren, is de brede consensus als het gaat om de richting van de markt en de beste beleggingskeuzes voor 2021.

Voorliefde voor aandelen

Aandelen zijn voor 2021 de beste keus, zo klinkt het eensgezind. Vanuit relatief perspectief (waardering van aandelen afgezet tegen de waardering van obligaties) zijn aandelen niet hoog gewaardeerd. Dit is te meten met behulp van de ERP=Equity Risk Premium. Deze ratio geeft aan wat het ‘extra rendement’ van aandelen is ten opzichte van obligaties. Momenteel is dit rendement ongeveer 6% (rendement van obligaties is nu ongeveer 0% en het rendement op aandelen is ongeveer 6%). Gemiddeld is het extra rendement van aandelen ten opzichte van obligaties ongeveer slechts 3,5%. Dit wil zeggen dat bij een gelijkblijvende rente de aandelen nog behoorlijk in waarde kunnen stijgen.

Tevens zijn er volgens analisten weinig tot geen andere beleggingsmogelijkheden voor de stortvloed aan liquiditeiten die door de centrale banken worden gecreëerd. Voor veel vermogenden zal de negatieve rente op spaargeld en obligatiebeleggingen steeds zwaarder gaan wegen en een belegging in aandelen is dan een logische keuze. ‘TINA=There is no alternative’, is nog steeds van toepassing. Gelet op de koersdoelen voor de verschillende indices rekenen analisten in 2021 op verwachte rendementen die liggen tussen de 5%-10%.

outlook data goes back to

Overzicht van verschillende waarderingsmaatstaven (aandelen en obligaties) gepubliceerd door Goldman Sachs. In relatie tot obligaties zijn aandelen gunstig gewaardeerd, in relatie tot bedrijfseconomische waarderingsmaatstaven zijn aandelen hoog gewaardeerd.

The place to be’ zijn volgens onder andere Robeco, Amundi, Schroders en Optimix de Opkomende Economieën. De aandelenwaarderingen zijn over het algemeen laag in relatie tot de bedrijfswinsten van de ondernemingen in deze regio, de economische groeiverwachtingen voor de komende periode en de demografische en fiscale omstandigheden in veel landen behorend tot de Opkomende Economieën.Een ander veel gehoord argument om te beleggen in deze regio zijn de fors stijgende grondstofprijzen waar deze landen bovengemiddeld van profiteren.

Daarnaast attenderen banken hun beleggende klanten op de aantrekkelijkheid van aandelen van cyclische bedrijven. In tegenstelling tot de IT bedrijven hebben deze ondernemingen het zeer lastig gehad in 2020, hoofdzakelijk door de economische tegenwind als gevolg van de Coronacrisis. Omdat verwacht wordt dat de economische groei in 2021 weer zal herstellen als gevolg van de opgestarte vaccinatieprogramma’s, zullen de winsten van deze bedrijven positief gaan verrassen. Europese- en Small Cap aandelen leiden de dans, zo is de verwachting.

Nuances binnen de aandelenbeleggingen kunnen worden aangebracht met thematische fondsen waarbij het thema energietransitie en gezondheidszorg bovengemiddelde de aandacht krijgt van adviseurs en beheerders (Robeco en UBS).

Obligaties; geld meenemen alstublieft

Ongeveer $ 19.000 mrd aan obligaties kent momenteel een negatieve rente. Gelet op het agressieve opkoopbeleid van centrale banken zal dit de komende tijd niet snel veranderen. Derhalve weinig redenen om in obligaties te beleggen. Een uitzondering wordt onder andere door TRowe Price en Pimco gemaakt voor obligaties uit Opkomende Economieën die noteren in lokale valuta. Analisten voorzien een stijging van de lokale valuta van deze landen ten opzichte van de USD en tevens zijn de rentes in deze landen nog acceptabel genoeg om in obligaties te beleggen.

outlook figure 1 share of various bonds

Bovenstaande grafiek laat zien hoe de wereldwijde obligatiemarkt eruit ziet, verdeeld naar rendement. Bijna 30% (donkerblauwe gedeelte) van de wereldwijde obligatiemarkt kent momenteel een negatief rendement en ongeveer 15% heeft een rendement van meer dan 2%. Historische getallen, zeker gelet op de absolute omvang van de obligatiemarkt (ongeveer $ 60.000 mrd).

Centrale banken: ‘Meer inflatie graag’

Tussen de regels van de vele analyses door klinkt voorzichtigheid wat betreft een mogelijke stijging van de inflatie. In de achterliggende jaren heeft deze waarschuwing vaker geklonken, echter de globalisatie en verdere digitalisering lijkt de inflatie binnen de perken te hebben gehouden. Nu echter de centrale banken van de grootste economieën gezamenlijk de monetaire teugels hebben laten vieren, en de rentes tot 0% hebben teruggebracht door een enorme geldcreatie, liggen prijsstijgingen op de loer. De eerste indicaties hebben zich reeds voorgedaan in de vorm van fors gestegen metaalprijzen (koper, palladium, nikkel, zink en andere).

Naast de rol van centrale banken wordt ook gewezen op de verstoring van aanbod- en distributiekanalen als gevolg van de Coronacrisis en de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en trends zoals de toename van elektrische vervoersmiddelen en de transitie naar de opwekking en opslag van duurzame energie.

De analisten van Janus Henderson zien de inflatie komend jaar zelfs oplopen naar 5%, nu centrale banken een inflatiestijging tot ongeveer 4% tot de primaire doelstelling van hun monetaire beleid hebben gepromoveerd.

outlook money supply

In bovenstaande grafiek wordt de correlatie getoond van de toename van de geldhoeveelheid in het economisch systeem (de felle stijging van dit jaar is veroorzaak door de geldcreatie van centrale banken om obligaties op te kopen), uitgedrukt in M2, en de consumentenprijs inflatie.

Like the seventies: Grondstoffen

In het verlengde van de visie op de inflatieverwachting worden ook de grondstoffen prominent genoemd als aantrekkelijk beleggingsalternatief. Volgens sommige analisten staan we aan de vooravond van een langjarige prijsstijging van grondstoffen.

Analisten van banken en beleggingsinstellingen attenderen hierbij op het beschermende karakter van grondstoffen in geval van inflatie. De tweede helft van de jaren ’70 wordt hierbij als voorbeeld genoemd. De inflatie liep in deze jaren behoorlijk op en de economische groei was beneden gemiddeld hoog (=stagflatie). Anderzijds wijzen analisten erop dat grondstoffen tastbaar zijn en schaars, niet te creëren uit het niets (zoals bij geld wel het geval is) en derhalve waardevast, zo is de gedachte.

Een ander argument om meer in grondstoffen te beleggen is het reeds eerder genoemde punt van een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen die de vraag naar bepaalde grondstoffen (met name metalen) momenteel enorm stuwt terwijl deze metalen niet voldoende voorradig zijn, en de komende jaren ook niet aangevuld kunnen worden (tussen het vinden van grondstoffen en het exploitabel maken van een mijn zit gemiddeld ongeveer 5-7 jaar).

GSCITR Commodity

Een grafiek die regelmatig gebruikt wordt om de relatieve aantrekkelijkheid van grondstoffen ten opzichte van aandelen aan te tonen (de Goldman Sachs Commodity Index Total Return wordt vergeleken met de S&P500).

Het is goed om een verwachting te hebben en op basis daarvan een basisscenario te ontwikkelen. Dit scenario kan vervolgens vertaald worden naar de invulling van een beleggingsportefeuille. Dat is ook de manier waarop wij als vermogensbeheerder uw vermogen beheren. Uiteraard rekening houdend met uw wensen, doelen en bijbehorend beleggersprofiel.

Echter, een visie is geen statisch gegeven maar behoeft aanpassing als de economische omstandigheden daarom vragen. Gedurende het jaar kunnen er zich situaties voordoen die nopen tot een andere invulling van uw beleggingen.

Het nieuwe jaar starten wij met een neutrale visie op aandelen. Bepaalde thema’s zoals robotisering/kunstmatige intelligentie, cyber security, mijnbouw, e.d. krijgen onze extra aandacht door te beleggen in een aantal themafondsen. We beleggen minder in obligaties dan gemiddeld gebruikelijk is en kiezen specifiek voor inflatiebestendige obligaties en obligaties van Opkomende Economieën. Onze hogere weging in Vastgoed wordt ingevuld met een fonds van Robeco dat sterk gericht is op maatschappelijke ontwikkelingen zoals E-commerce en Dataverwerking en -opslag. Het Alternative gedeelte tenslotte is onze ‘airbag’ in de portefeuille, hetgeen ingevuld wordt met fondsen met een beperkte correlatie naar de aandelenmarkten.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.