nathan-thomassin-Lk8bAFjPYqM-unsplash

Toenemende eisen toezichthouders

vrijdag 9 juli 2021

Door: Patrick Zuijderwijk

U heeft het waarschijnlijk wel gelezen in diverse media dat er vanuit de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), veel aandacht is voor de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door financiële instellingen. Organisaties die onder deze wet vallen dienen onder andere vast te stellen wat de relevante risico’s zijn op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering en moeten maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het doen van een uitgebreid cliëntonderzoek voorafgaand en tijdens de dienstverlening en een opleidingsplicht voor medewerkers, waarbij geborgd moet worden dat de medewerkers van een (financiële) instelling op de hoogte zijn van de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien en daar ook naar weten te handelen.

In de afgelopen jaren is ook gebleken dat de Wwft niet altijd voldoende werd nageleefd door een aantal financiële instellingen. Dit voorjaar was ABN Amro nog in het nieuws met een boete van 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen. Daarbij zijn zelfs een drietal leden van de voormalige Raad van Bestuur aangemerkt als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wwft door ABN Amro. In 2018 heeft ING een schikking van 775 miljoen euro getroffen met het Openbaar Ministerie waarbij het OM ING verweet dat het in Nederland de Wwft jarenlang en structureel heeft overtreden. Bij deze overtredingen werd steeds geconstateerd dat de zogenaamde poortwachtersfunctie onvoldoende werd ingevuld; de poortwachtersfunctie verplicht de instellingen onder meer om voldoende cliëntonderzoek te doen, bijvoorbeeld ten aanzien van de herkomst van vermogen.

image1

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de AFM en valt onder het toezicht van DNB. Comfort heeftals vermogensbeheerder ook te maken met de Wft (Wet financieel toezicht) en Wwft en dient in haar inrichting en handelen te voldoen aan de eisen die deze wetgeving stelt.

Zorgplicht vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) ziet toe op het inwinnen van informatie over de financiële positie van een beleggende klant, maar ook over de doelstellingen, risicobereidheid en bijvoorbeeld de kennis en ervaring op het gebeid van beleggen en vermogensbeheer. Zoals hierboven al aangegeven ziet de Wwft erop toe dat Comfort relevante risico’s identificeert en maatregelen neemt om de risico’s te beheersen. Comfort Vermogensbeheer erkent en accepteert die verantwoordelijkheid en door een goede en gedegen aanpak dragen wij ook op onze manier bij aan de betrouwbaarheid van ons financiële stelsel en de integriteit hiervan. Comfort wil immers op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen en vertrouwen is daarbij de kern van onze dienstverlening.

image2

Ook als klant van Comfort krijgt u te maken met de regels en richtlijnen die voortvloeien uit de Wft en Wwft, bijvoorbeeld als u klant wordt en wij een uitgebreide inventarisatie maken van uw doelstellingen, wensen, risicoacceptatie en bijvoorbeeld kennis en ervaring op het gebied van beleggen en vermogensbeheer. Tijdens de intake zullen u ook vragen gesteld worden over hoe u uw vermogen vergaard heeft en welke rol het vermogen speelt in uw leven. Ook in de periodieke gesprekken kunnen deze onderwerpen aan bod komen of kan het zijn dat we aanvullende informatie bij u opvragen om aan de dossiereisen te kunnen voldoen. Daarbij dragen de antwoorden bij aan het zo goed mogelijk afstemmen van onze dienstverlening op uw uitgangspunten, wensen en doelstellingen en voldoen we anderzijds aan de regels en richtlijnen die de wetgever ons voorschrijft.

We realiseren ons dat we veel van u vragen en dat de informatie die u met ons deelt een hoge vertrouwelijke waarde heeft. Wij doen er alles aan om het geschonken vertrouwen waar te maken, elke dag weer. ‘Samen in vertrouwen’ is immers niet voor niets het onderschrift in ons logo.

image3
Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.