LJ

Fonds in de spotlights: Cardano Financial Inclusion Fund

vrijdag 9 februari 2024

Het is intussen ongeveer 2,5 jaar geleden dat we het Mikro Krediet Fonds van Cardano (voorheen Actiam) in onze modelportefeuilles hebben opgenomen. Een fonds dat erop gericht is om relatief kleine ondernemers in Ontwikkelingslanden toegang te geven tot leningen en/of kredieten. Een specifieke belegging dus waarmee we invulling geven aan onze wens om een deel van de beleggingsportefeuilles van onze klanten te investeren op een manier die positieve impact heeft op het leven van mensen.

Destijds motiveerden we in een artikel in onze nieuwsbrief waarom we dit fonds opgenomen hadden in de verschillende modelportefeuilles. Zoals hierboven vermeld was het ‘impact’ karakter van het fonds een zwaarwegend argument. Maar ook het stabiele rendementsverloop, de zeer beperkte rentegevoeligheid en de brede regionale spreiding van de onderliggende leningenportefeuille heeft bij onze overwegingen een rol gespeeld.

Bron: Factsheet van het fonds. Een aantal concrete ontwikkelingsdoelen van het fonds
Bron: Factsheet van het fonds. Een aantal concrete ontwikkelingsdoelen van het fonds

Nu we ongeveer 2,5 jaar ‘onderweg’ zijn, en we een hele roerige tijd op de obligatie- en rentemarkten achter de rug hebben (met dank aan de verschillende Centrale Banken), is het goed om eens te evalueren hoe het fonds in de achterliggende roerige periode heeft gepresteerd. Temeer omdat ook de geopolitieke omstandigheden in de afgelopen jaren bovengemiddeld gespannen waren. Hetgeen zeker in Ontwikkelingslanden vaak de nodige reuring geeft.

Op het moment dat we het genoemde fonds in de klantportefeuilles opnamen was er wereldwijd al sprake van een stijging van de onderliggende inflatie. Intussen weten we dat de inval van Rusland in Oekraïne gezorgd heeft voor veel onzekerheid op de energiemarkt met forse prijsstijgingen tot gevolg. De stijging van de inflatie kreeg hierdoor nog meer momentum en in het voorjaar van 2022 grepen de Centrale Banken naar het middel van de monetaire verkapping. Dat betekende dat de beleidsrentes met grote stappen werden verhoogd en dat de opkoop programma’s van obligaties werden afgebouwd.

Slecht obligatiejaar

Een en ander leidde ertoe dat obligatiebeleggers het jaar 2022 afsloten als één van de slechtste obligatiejaren ooit. Zeker obligaties met een langer dan gemiddelde looptijd presteerden bovengemiddeld slecht. Waarbij koersverliezen tussen de 15% en 20% geen uitzondering waren. Met een rendement van ongeveer 0,1% positief scoorde het Cardano Financial Inclusion Fonds 2022 bovengemiddeld goed. Ter vergelijking; de benchmark (een index bestaande uit staatsobligaties en bedrijfsobligaties) die wij volgen scoorde dat jaar een negatief resultaat van ruim 13%. Maar ook 2023 was een prima beleggingsjaar met een plus van ongeveer 6,2%, ook weer beter dan de 4,7% van de benchmark. Hiermee heeft het fonds ‘bewezen’ dat het niet tot nauwelijks rentegevoelig is en dat het ook in roerige tijden in staat is een bestendig rendement te realiseren.

Maar zoals gezegd waren ook de geopolitieke omstandigheden in veel Ontwikkelingslanden verre van optimaal. Zo zorgde de hoge inflatie in een aantal landen voor onrust en dat leidde vervolgens tot protesten en demonstraties. Maar ook het politieke machtsvertoon zette in een aantal landen de boel op scherp met verdere polarisatie en soms burgeroorlogen tot gevolg. Maar ook deze omstandigheden hebben per saldo geen tot weinig invloed gehad op de prestaties van de onderliggende leningen. Hiermee heeft het fonds bewezen dat een brede regionale spreiding bij dit type beleggingen van groot belang is.

Al met al kunnen we concluderen dat het fonds zijn waarde bewezen heeft. En achteraf ook ‘geleverd heeft’ wat we gehoopt hadden.

Naast de prima rendementen heeft het fonds ook de gewenste impact gerealiseerd op het leven van de kleine ondernemers in Ontwikkelingslanden. Hoe zich dat concreet in cijfers vertaald is hieronder weergegeven. Het betreffen de cumulatieve cijfers vanaf het moment dat het fonds actief is als Mikro Krediet Fonds.

Bron: Website Cardano. De impact van het fonds concreet uitgedrukt in aantallen en percentages
Bron: Website Cardano. De impact van het fonds concreet uitgedrukt in aantallen en percentages
Bron: Factsheet van het fonds. De actuele spreiding over financiële instellingen en landen
Bron: Factsheet van het fonds. De actuele spreiding over financiële instellingen en landen

Op basis van haar huidige verwachtingen is het fonds nog steeds het aanhouden waard. We verwachten dat het fonds kan voldoen aan haar eigen verwachtingen van een lange termijn rendement van ongeveer 4%-5% per jaar.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.