LJ

No net zero without mining; ‘Mining is the missing link enabling the green revolution’

vrijdag 10 maart 2023

Je kunt geen actualiteitsprogramma bekijken en geen krant openslaan, of er wordt gesproken en gediscussieerd over verduurzaming en energietransitie. En hoewel de meningen hieromtrent verschillen is men het over één ding intussen wel eens. Er moet iets gebeuren wat betreft onze manier van leven om deze aarde ook de komende tientallen jaren leefbaar te houden.

Opvallend in de discussie is dat er vaak beleidsbepalers (politici) aan het woord zijn of lobbyisten gehoord worden die zich onvoorwaardelijk inzetten voor een ‘schonere’ wereld. We kunnen ons echter niet altijd aan de indruk onttrekken dat gebrek aan kennis in de discussie leidt tot vreemde argumenten en/of niet realistische doelen en scenario’s.

En natuurlijk hebben de mensen ‘uit het veld’ en zij die technisch voldoende onderlegd zijn om gestelde doelen op hun haalbaarheid te beoordelen wel een mening en een eigen visie. Maar als deze mensen uit de praktijk niet uitgenodigd worden om hun mening en visie te geven dan wordt deze visie ook niet gehoord. Gelukkig komen deze visies en beschouwingen van de mensen ‘uit het veld’ wel ter sprake in allerlei research analyses die wij gebruiken bij het tot stand komen van onze (strategische) visie voor de financiële markten.

Alweer wat langer geleden schreven we in één van onze nieuwsbrieven over de risico’s van langdurig bovengemiddelde inflatie (‘greenflation’) nu er wereldwijd duizenden miljarden euro’s geïnvesteerd moeten gaan worden om te komen tot een samenleving zonder uitstoot (lees de doelstellingen uit het zogenaamde Parijs Akkoord).

* Een overzicht van de verwachte investeringen die nodig zijn voor een netto uitstoot van 0 in 2050
* Een overzicht van de verwachte investeringen die nodig zijn voor een netto uitstoot van 0 in 2050

In dit artikel gaan we in op de beleggingsmogelijkheden die de energietransitie de komende jaren met zich gaat meebrengen. Want daar waar duizenden miljarden euro’s geïnvesteerd gaan worden, kan het niet anders of er zullen sectoren zijn die hierdoor bovengemiddeld gaan groeien met alle kansen van dien. En anders dan we de afgelopen tientallen jaren gewend zijn geweest, zal het nu met name ‘de maakindustrie’ zijn die van genoemde ontwikkelingen gaat profiteren.

Vanuit de gedachte dat er de komende jaren vooral veel geïnvesteerd gaat worden in het produceren van consument- en kapitaalgoederen gerelateerd aan het winnen van schone energie, het opslaan van deze energie en het aanpassen van bestaande producten om te komen tot een schonere energie, gaat onze beleggingsinteresse met name uit naar de sector die deze productie mogelijk moet maken door het leveren van de benodigd (basis)materialen; de mijnbouwsector. En dan niet zozeer de bedrijven die zich bezig houden met het delven van de bulkmetalen, maar bedrijven die gespecialiseerd zijn in het delven van speciale metalen, mineralen, zeldzame aardmetalen en edelmetalen.

Welke metalen en mineralen zijn nodig voor een energietransitie?
Welke metalen en mineralen zijn nodig voor een energietransitie?

Want deze laatste groepen metalen en mineralen zullen een cruciale rol gaan spelen bij het al dan niet kunnen realiseren van alle plannen op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Sterker nog, zonder de beschikbaarheid van deze metalen en mineralen is de energietransitie gedoemd te mislukken. En gelet op hetgeen er nu aan bewezen voorraden aanwezig is in relatie tot de toekomstige vraag, de beperkte investeringen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden om het aanbod te kunnen vergoten en de doorlooptijd die nodig is voordat een mijn operationeel is, kan het niet anders of er gaat een (enorme) discrepantie plaatsvinden tussen vraag en aanbod met stijgende prijzen als gevolg.

vaneck 2
De benodigde hoeveelheden metalen en mineralen voor een Electric Vehicle en Hernieuwbare Energiebronnen en een overzicht van de benodigde hoeveelheden om de brandstofmotor uit te faseren ten opzichte van de bekende hoeveelheid reserves hiervan
De benodigde hoeveelheden metalen en mineralen voor een Electric Vehicle en Hernieuwbare Energiebronnen en een overzicht van de benodigde hoeveelheden om de brandstofmotor uit te faseren ten opzichte van de bekende hoeveelheid reserves hiervan

En dat terwijl de mijnbouwsector nu al op fundamentele gronden als zeer interessant beoordeeld kan worden. Op basis van ratio’s als Koers/Winst, Koers/Cash Flow, Debt/EBITDA, Vrije kasstroom, e.d. kan geconcludeerd worden dat de sector laag gewaardeerd is, zowel ten opzichte van de eigen historie maar zeker ook ten opzichte van andere sectoren. Tevens zijn de balansen van deze bedrijven zeer gezond en solide (historisch lage schuldenratio’s). De bedrijven hebben zich de afgelopen jaren met name gericht op het aflossen van schulden, het voeren van een strakke investeringsdiscipline en het verlagen van de kostprijs van het delven van de grondstoffen. Deze factoren (naast de trend van elektrificatie) bij elkaar zorgen voor goede winstvooruitzichten en een waarschijnlijke herwaardering van de sector de komende jaren.

De waardering van de mijnbouwsector in vergelijking met de S&P500, de Dow Jones en de Nasdaq en een aantal argumenten met betrekking tot de koopwaardigheid van aandelen uit deze sector
De waardering van de mijnbouwsector in vergelijking met de S&P500, de Dow Jones en de Nasdaq en een aantal argumenten met betrekking tot de koopwaardigheid van aandelen uit deze sector

Al deze informatie hebben we uiteraard niet van onszelf. Deze inzichten zijn verkregen uit het bijwonen van meerdere presentaties en het bestuderen van allerlei research met betrekking tot deze impactvolle ontwikkeling.

Onze werkwijze is dat we na het formuleren van een kansrijke trend en/of ontwikkeling op zoek gaan naar een beleggingsalternatief dat inhoudelijk met haar beleggingen aansluit op hetgeen we voor ogen hebben en hetgeen we verwachten. In dit geval was dat nog geen gemakkelijke opgaaf. Uiteraard zijn er voldoende beleggingsalternatieven die (gedeeltelijk) in aandelen van mijnbouwbedrijven beleggen maar veel hiervan voldoen niet de criteria die we in dit geval hanteerden. Zo zijn er beleggingsalternatieven die beleggen in de volle breedte van het grondstoffenspectrum (van energie tot agrarisch). Iets wat we niet wenselijk vinden.

Ook zijn er alternatieven (het BlackRock Mining Fund is een bekende) die voor een groot deel beleggen in bedrijven die zich bezig houden met het delven van bulkmetalen. Terwijl we juist willen beleggen in metalen gerelateerd aan de energietransitie. Ook vinden we het belangrijk dat bedrijven waarin we beleggen aantoonbaar en binnen het redelijke een duurzame bedrijfsvoering kennen. Zo wordt bij het beleggen in grondstof gerelateerde bedrijven recycling een steeds belangrijker element. Tenslotte is het een pré dat een fonds beheerd wordt door beheerders met de nodige kennis en ervaring van de sector waarin ze werkzaam zijn. Mooier nog, als ze afkomstig zijn uit de sector waaruit ze nu de selecties van bedrijven moeten maken.

Uiteindelijk hebben we na een zorgvuldige analyse en vergelijking in het beleggingsfonds BakerSteel Electrum Fund een alternatief gevonden dat voldoet aan onze wensen en criteria. De belangen die we in de modelportefeuilles hebben opgenomen variëren van omvang. Des te defensiever er belegd wordt, des te kleiner het belang.

Het genoemde fonds belegt in de drie onderdelen van de mijnbouw sector die ons inziens het meest aantrekkelijk zijn om te beleggen:

  • precious metals
  • rare earth metals
  • special metals

Precious metals (edelmetalen) zijn met name interessant om monetaire redenen (Inflatiebescherming) maar ook gedeeltelijk vanwege de industriële toepassingen van onder andere zilver en platina (geleiding van energie en opslaan waterstof). Rare Earth metals en specialty metals zijn hoofdzakelijk interessant vanwege het duurzaam opwekken van energie, het geleiden van deze opgewekte energie en het opslaan van deze energie in batterijen en batterijsystemen.

BakerSteel is een klein fondsenhuis (ongeveer $ 1,1 mrd in beheer) en een pure mijnbouw investeerder. De fondsen worden beheerd door een team van mensen met heel veel kennis en expertise op het gebied van mijnbouw (teamleden hebben zelf vele jaren in de mijnbouwsector gewerkt). Ook wensen de beheerders bij voorkeur te investeren in bedrijven die de de-carbonisatie mogelijk gaan maken (het fonds selecteert streng op bedrijven die primair gericht zijn op winning van metalen die nodig zijn voor de de-carbonisatie en het realiseren van de CO2 doelstellingen volgens het Parijs akkoord).

Het fonds heeft momenteel haar investeringen op de onderstaande manier verdeeld:

LJ 6

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.