yiorgos-ntrahas-lp8ZlyAZjy8-unsplash

Op koers blijven in woelige tijden

vrijdag 6 mei 2022

Als vermogensbeheerders vinden we het nog wel eens lastig om goed aan onze omgeving uit te leggen wat we nu precies doen. Nou, horen we u zeggen, dat is niet zo’n goed teken. Daarmee implicerend dat we dan waarschijnlijk niet zoveel zullen doen. Maar dat is natuurlijk niet het geval.

Het gaat er meer om dat het lastig is om concreet uit te leggen hoe je nu precies het vermogen van anderen beheert. Misschien is het ook beter om te spreken over het investeren van vermogen en vervolgens het managen van de risico’s met betrekking tot de waardeontwikkeling van deze investeringen.

Maar één ding is zeker; het adequaat beheren van vermogen begint bij het analyseren van de ontwikkelingen in de economie en maatschappij en het inschatten van de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de waardeontwikkeling van de gedane investeringen.

Maar, zoveel zinnen zoveel meningen en visies. Dus verzamelen, lezen en analyseren we de research van een aantal grootbanken en onafhankelijke researchbureaus. En dat leidt tot een veelkleurigheid aan meningen en visies met betrekking tot de ontwikkelingen van grondstofprijzen, verschillende valutakoersen, de geopolitieke ontwikkelingen, het verloop van geldmarkt- en kapitaalmarktrentes en de stand van de economie.

Tijdens ons laatste beleggingscomité van 26 april zijn ook de meest recente en aangepaste verwachtingen en koersdoelen van Goldman Sachs besproken en gedeeld; aandelenverwachtingen zijn getemperd en grondstofverwachtingen verhoogd.
Tijdens ons laatste beleggingscomité van 26 april zijn ook de meest recente en aangepaste verwachtingen en koersdoelen van Goldman Sachs besproken en gedeeld; aandelenverwachtingen zijn getemperd en grondstofverwachtingen verhoogd.

Aan ons als beheerdersteam de schone taak om al deze verschillende meningen met elkaar te delen, te bediscussiëren, de grote lijnen aan te houden, en vervolgens op basis van al deze informatie onze eigen visie en verwachting te formuleren. We werken hierbij het liefst in scenario’s, waarbij het basisscenario het uitgangspunt is van de keuzes die we maken. We hebben immers ‘geen glazen bol’ die ons precies vertelt wat er gaat gebeuren en daarom gaan we uit van het meest waarschijnlijke scenario en passen we keuzes aan als het tegengestelde lijkt te gebeuren.

Het verzamelen, lezen en delen van al deze research is een uitdagend en dynamisch proces. Zo kan het gebeuren dat grootbanken ‘recht tegenover elkaar staan’ met hun rentevisie. En een andere keer worden we verrast door een geheel eigen afwijkende visie als het gaat om waarderingen in historisch perspectief.

Soms wordt er op basis van al deze research stevig gediscussieerd met elkaar en behoorlijk ‘gekauwd’ op de materie. Concreet? Nou, gelet op de huidige inflatieontwikkeling zou de rente zeer fors verhoogd moeten worden door Centrale Banken. Maar de praktijk is dat de schuldenraio’s van overheden, bedrijven en particulieren momenteel historisch en relatief zo hoog zijn, dat een forse rentestijging niet mogelijk lijkt. Aan ons de taak om in zo’n geval in te schatten wat de gevolgen voor de financiële markten zouden kunnen zijn als de rente wel (fors) verhoogd wordt.En tegelijkertijd proberen we in te schatten wat het inflatiescenario is als de Centrale Banken juist niet ingrijpen met renteverhogingen.

Bijgaande grafiek, die de ontwikkeling van de staatsschuld US weergeeft in relatie tot de geldmarktrente die wordt vastgesteld door de FED, kan ons ondersteunen in het vormen van een verwachting met betrekking tot het toekomstige rentebeleid van Centrale Banken.
Bijgaande grafiek, die de ontwikkeling van de staatsschuld US weergeeft in relatie tot de geldmarktrente die wordt vastgesteld door de FED, kan ons ondersteunen in het vormen van een verwachting met betrekking tot het toekomstige rentebeleid van Centrale Banken.

Maar ook de complexe discussie over wat wel en niet verstaan kan worden onder duurzaam beleggen gaan we niet uit de weg. De mijnbouwsector staat volgens de maatstaven van duurzaamheid (zeer) slecht te boek. Terwijl we de verschillende metalen (koper, kobalt, nikkel, lithium, e.d.) die deze sector delft zeer hard nodig hebben om de noodzakelijke en gewenste elektrificatie en transitie naar duurzame energiebronnen te realiseren. Dus is beleggen in de mijnbouw wel of niet duurzaam?

Het blijft natuurlijk niet bij het voeren van de discussie. Er moeten knopen worden doorgehakt en keuzes worden gemaakt om met het vermogen van onze klanten afgestemd te blijven op de economische actualiteit en zijn of haar wensen/doelstellingen.

De eerste stap in ons proces van een adequaat beheer is het bepalen of de bestaande vermogensverdeling nog passend is bij de geactualiseerde visie en verwachting. Dit is de belangrijkste keuze waarvan ook aangetoond is dat ze de meeste impact heeft op het totale rendement van de beleggingsportefeuille. Veranderingen in deze vermogensverdeling, behalve een kleine verlaging in de weging van vastgoed, waren de afgelopen tijd wat ons betreft niet nodig. Onze keuze om het belang in (commercieel) vastgoed te halveren werd ingegeven door de forse inhaalslag van de waardering in het vorige jaar. De onderwaardering ‘was er naar ons idee wel uit’, en dus reden om de overweging af te bouwen naar een neutrale weging.

Op een verantwoorde manier beleggen in obligaties blijft voor ons een lastige opgave. Zeker in een omgeving van extreem lage rentes die rationeel gezien maar één kant op kunnen bewegen, namelijk omhoog. Maar vanuit het perspectief van de gewenste diversificatie en beperking van de beweeglijkheid, zijn obligaties in een deel van onze modelportefeuilles ‘een vast gegeven’. Het vinden van obligatie alternatieven die passen bij een verwachte rentestijging is echter een heuse zoektocht. Met de belegging in het Actiam Impact Financial Fund (een Microkrediet Fonds) en het NN Asset Backed Security Fund (een fonds dat belegt in leningen met een onderpand waarde), twee alternatieven die nagenoeg niet rentegevoelig zijn, denken we twee beleggingen geselecteerd te hebben die een rentestijging kunnen weerstaan. Beide fondsen hebben in de afgelopen weken hun waarde bewezen.

Naast het verhogen van belangen in obligaties of aandelen, of juist het afbouwen daarvan, is het ook van belang om binnen een bepaalde beleggingscategorie reeds eerder gemaakte keuzes te evalueren en te heroverwegen. Dat is wat we continu doen, hetgeen recent geleid heeft tot de aanpassing bij een tweetal aandelenfondsen.

Het fonds van de Engelse partij Fortem Capital Management hebben we in een eerder stadium opgenomen om beter bestand te zijn tegen bovengemiddelde waarde fluctuaties binnen het aandelengedeelte. In achterliggende twee jaar is echter gebleken dat de beweeglijkheid niet minder is dan wat verwacht mocht worden op basis van de beleggingsstrategie van het fonds. Dit terwijl het positieve koerspotentieel wel ongeveer de helft was van hetgeen aandelen in die periode geboden hebben. Onze conclusie was derhalve dat de risico-rendement verhouding niet langer voldeed aan hetgeen we wenselijk vinden. Derhalve hebben we besloten om het fonds te verkopen ten gunste van een gewoon aandelenfonds met eenzelfde risico- en rendement verhouding als bij aandelen het geval is.

Een tweede verandering die we hebben doorgevoerd betreft de verkoop van het Kempen Orange Fund dat belegt in kleine en middelgrote bedrijven in Nederland en België (maximaal 20% van het fonds). In plaats daarvan hebben we nu gekozen voor het Kempen Global Small Cap Fund, een fonds dat wereldwijd belegt in kleine en middelgrote bedrijven.

Momenteel voeren we een analyse uit wat betreft het beleggen in megatrends, zoals E-society, Security, Ecology en andere ontwikkelingen. Tegelijkertijd heroverwegen we de thematische beleggingen die we reeds eerder gedaan hebben. Wat de uitkomst wordt moet nog gaan blijken. Maar al wel is duidelijk dat bepaalde trends zoals recycling en de circulaire economie onze bovengemiddelde aandacht verdienen. Tevens sluiten we niet uit dat een thematische invulling verder aan belang zal gaan winnen binnen het aandelengedeelte van onze modelportefeuilles.

De 7 Megatrends die door De Groof Petercam in hun fonds NewGems Sustainable Fund worden onderscheiden.
De 7 Megatrends die door De Groof Petercam in hun fonds NewGems Sustainable Fund worden onderscheiden.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.