Update

Update over een tweetal beleggingsfondsen

vrijdag 14 juli 2023

Hierbij willen wij u een update geven over twee beleggingsfondsen die bij veel, maar niet alle, klanten van Comfort Vermogensbeheer een plaats hebben in hun effectenportefeuille.

Phoenix Fund

Voor veel klanten van ons kantoor beleggen we in het Van Lanschot Kempen (voorheen Hof Hoorneman) Phoenix Fund. Alleen de klanten met een offensief risicoprofiel (90% aandelen) beleggen niet in het Phoenix Fund.

Het fonds, dat wij scharen onder de categorie Alternatieve beleggingen / Hedge fondsen, belegt in distressed debt (letterlijke vertaling: noodlijdende schuld instrumenten) op basis van de positieve verwachtingen van de beheerder op het moment van aankoop, dat het rendement hoger zal zijn dan het rendement op reguliere financiële instrumenten. Noodlijdende schuld instrumenten zijn financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en leningen verstrekt door en vorderingen op noodlijdende bedrijven of overheden. Dergelijke bedrijven hebben meestal betalingsproblemen, een (dreigende) surseance van betaling of faillissement en/of een herstructureringssituatie, resulterend in een lage(re) marktwaarde van de financiële instrumenten. Deze beleggingen zijn vaak beperkt verhandelbaar.

Het fonds heeft belegd in obligaties van de in 2013 genationaliseerde SNS Bank. Onlangs heeft de Hoge Raad een positieve uitspraak gedaan voor de eigenaren van de SNS-claims, waaraan een compensatiebetaling zal moeten worden gedaan door de overheid.

Het Phoenix Fund heeft een relatief grote positie in de SNS-obligaties en daarom heeft het management besloten om het fonds tijdelijk te sluiten voor de aan- of verkoop van aandelen.

Bij ontvangst zal deze betaling zeer waarschijnlijk een positief effect hebben op de koers van het fonds. De verwachting was dat de uitbetaling van de vastgestelde compensatie door de overheid binnen dertig dagen na de uitspraak zou gebeuren, aangezien dit de wettelijke termijn is voor uitbetaling van compensatie in deze procedure. Helaas is de uitbetaling door de overheid echter uitgesteld tot medio oktober 2023.

Van Lanschot Kempen Investment Management onderzoekt momenteel of het in het belang van participanten is om het fonds vooruitlopend op deze betaling te heropenen. Belangrijk hierbij is dat de waardering van de nog niet uitbetaalde claims zeer zorgvuldig moet gebeuren en rekening gehouden moet worden met de beperkte liquiditeit van de SNS-positie in het fonds. Eind juli verwachten wij meer informatie hierover. Tot die tijd zal het Phoenix Fund niet heropenen voor de aan- en verkoop van aandelen.

Arcona Property Fund

Op 27 juni hield het Arcona Property Fund haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Namens Comfort Vermogensbeheer waren Chris van der Woel en Gerbert Klop daarbij aanwezig.

Het fonds bezit 21 panden met een waarde van circa € 92 miljoen. Het fonds bezit hoofdzakelijk kantoren (59% van de portefeuille) en winkels (29%) in Polen (40%), Tsjechië (20%) en Slowakije (20%). Grote huurders zijn AT&T, Spar en Rossmann en de bezettingsgraad is 88,6%.

Bron: website Arcona Capital. Weergave van de landen waar het fonds assets bezit.
Bron: website Arcona Capital. Weergave van de landen waar het fonds assets bezit.

Het aantal uitstaande reguliere aandelen is 4.185.984 en de intrinsieke waarde per aandeel is € 11,88 (per 31 maart 2023). De huidige beurskoers schommelt de afgelopen maanden tussen € 5 en € 5,50. Er wordt echter nauwelijks gehandeld in het fonds.

Na een toelichting van de financiële cijfers over 2022 door fondsmanager de heer Poot, vertelde directeur Barker over de vastgoedportefeuille. De strategie van de directie is erop gericht om niet-kern bezittingen (panden die weinig waarde toevoegen) te verkopen en daarmee een kleinere beter renderende portefeuille over te houden. Met de opbrengst van de verkopen zal het reeds opgestarte inkoopprogramma van de eigen aandelen worden vergroot.

Een groot deel van de aandeelhouders zien liever een verkoop van het hele fonds of de gehele portefeuille.

Daardoor is de afgelopen jaren een patstelling ontstaan tussen een groep aandeelhouders en de directie. Een aantal aandeelhouders nam dan ook het woord tijdens de vergadering en riep de raad van commissarissen op om actie te ondernemen en een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen.

Tijdens de vergadering hebben de aandeelhouders de volgende besluiten genomen:

  • De jaarrekening over het boekjaar 2022 is vastgesteld;
  • Er is geen decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid;
  • Er is decharge verleend aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
  • 60.976 aandelen zijn ingetrokken.

Het niet verlenen van decharge aan een directie door aandeelhouders is een redelijk unieke gebeurtenis. Het gevolg kan zijn dat directieleden mogelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden en aansprakelijk blijven voor het gevoerde beleid. Het heeft geen directe gevolgen, maar geeft wel een uitdrukkelijk signaal van onvrede af.

Comfort Vermogensbeheer blijft actief betrokken bij de ontwikkelingen van het fonds. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal in het vierde kwartaal van 2023 weer worden opgestart en Comfort beraadt zich momenteel op de wijze hoe daarmee om te gaan.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.